The Minnesota Judicial Branch continues to monitor the most current statements and recommendations regarding COVID-19 (coronavirus) in Minnesota. Learn more »
 

Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19

Hmoob/Hmong Resources

Tsib Hlis Tim 15, 2020
Cov Tsev Hais Plaub Hauv Lub Xeev Pib Hloov Mus Rau Txoj Kev Rov Qhib Mentsis
Cov Kev Hais Plaub uas Siv Lub Computer Yuav Muaj Ntxiv Mus, Tswvyim Npaj thiab Kev Ua Ntus Zus Hloov yuav Pib Siv Rau lub Tsib Hlis Tim 18, thiab Cov Plaub Sim Cia Pejxeem Tuaj Txiav Txim Pib lub Rau Hli Tim 1
 
Tus Minnesota Supreme Court Chief Justice Lorie S. Gildea tau tso tawm ib tsab cai uas yog teb Governor Tim Walz txoj kev txiav txim tsis ntev los no rau kev tso cai ntawm qhov nyob-hauv-tsev kom xaus thiab tso cai rau tej hom kev ua qhib yog lawv ua raws tau li Minnesota Department of Health (MDH) cov kev coj. Tsab cai qhia txog lub tswv yim, kev npaj ua, thiab kev ua ntu zus pib cia seb pestsawg rooj plaub thiab hom plaub twg yuav pub tib neeg mus hais plaub hauv cov tsev hais plaub. Qhov ua no yuav mus raws thiab siv cov kev coj los ntawm MDH los kom txwv tau kev kis COVID-19 thiab tswj kom muaj kev nyabxeeb thaum tuaj sib koom hauv tsev hais plaub.
 
“Raws li cov kev coj los ntawm lub xeev thiab cov tswj txog kev noj qab haus huv hauv nroog, cov kws txiav txim plaub thiab cov neeg ua haujlwm thiab peb cov kwv luag uas saib xyuas kev ruaj ntseg tau sib koom tsim tau txheej txheem ntxaws hu ua Tswvyim Npaj Kom Zoo thiab Kev Hloov Rau Cov Rooj Plaub kom npaj tau rau txoj kev ua ntu zus rov qhib cov tsev hais plaub.” tus Chief Justice Gildea tau hais. “Txoj kev uas muaj kev ruaj ntseg tiag txhais tau tias cov tib neeg hauv peb cov tsev hais plaub yuav muaj kev nyabxeeb thiab kev ruaj ntseg. Thaum tib neeg rov qab tuaj rau peb cov tsev hais plaub lawv yuav pom muaj cov paib tshiab, tej yam thaiv kev, neeg ua haujlwm thiab cov kws txiav txim plaub txhua tus looj daim npog qhovncauj, kev nquag ntxuav ub no, thiab lwm yam kev cai tshiab teem los pab kom txo tau kev kis COVID-19.”
 
Hauv qab no yog cov ntsiab lus txog tsab cai; yog xav paub kom tob tshaj mus saib ntawm tsab cai.
 
Tswvyim Npaj Kom Zoo thiab Kev Hloov Rau Cov Rooj Plaub
 
Muaj kev vam hais tias cov tsev hais plaub ua tau raws li cov kev pom zoo los ntawm lub Judicial Council fab Minnesota Judicial Branch Qhov Tswvyim Npaj Kom Zoo Rau COVID-19. Qhov Tswvyim Npaj Kom Zoo hais txog qhov tswj kev muaj feem sib kis thiab tej yam pom zoo uas cov tsev hais plaub yuav tsum ua raws thiaj li pib yuav qhib tau kev hais plaub hauv lub tsev hais plaub. Txoj Tswyim Npaj Kom Zoo hais kom muaj raws li no:

  • Nyob Sib Nrug
  • Cov Npog Ntsejmuag
  • Kev Tu thiab Ntxuav Chaw Haujlwm
  • Cov Thaiv thiab Npog
  • Cov Neeg Ua Haujlwm Uas Tsis Txais Tos Pejxem
  • Cov Neeg Ua Haujlwm Uas Txais Tos Pejxeem
  • Cov Chav Hais Plaub
  • Kev Saib Xyuas Cov Ntawv Xa Tuaj thiab Nqa Ntawv Mus Xa
  • Kev Yuav Khoom Rau Cov Haujlwm Uas Yuav Ua Mus

Thaum cov tsev hais plaub yeej ua tau raws Qhov Tswvyim Npaj Kom Zoo lawm, lawv yuav pib siv tau qhov Kev Hloov Rau Cov Rooj Plaub los rau hom plaub Civil (neeg foob neeg), Criminal (raug kaw), Juvenile (menyuam yaus), thiab probate (daim ntawv puav pheej), uas qhia txog cov kev yuav ua raws li cas kom cov neeg tuaj hais plaub thiab ua haujlwm thiaj li rov qab tuaj tau.
 
Ib hom plaub lossis rooj plaub uas tsis muaj nyob rau qhov Kev Hloov Rau Cov Rooj Plaub yuav  hais siv lub computer twj ywm, siv txuj ci tshiab. Pib lub Tsib Hlis Tim 18, xyoo 2020, cov kws txiav txim plaub thiab tib neeg ua haujlwm muaj feem rov tuaj tau tom lawv cov chav haujlwm hauv tsev hais plaub lossis lwm qhov chaw rau fab Judicial Branch uas majmam pib mus, kom txhawb tau kev tib neeg tuaj, nyob sib nrug, thiab lwm hom haujlwm uas muaj los ntawm qhov Kev Hloov Rau Cov Rooj Plaub thiab ua tau raws nraim li Tswvyim Npaj Kom Zoo.
 
Cov neeg tuaj hais plaub thiab cov kws lijchoj uas yuav tsum koom hais plaub nrug deb, thiab cov neeg pejxeem uas xav mloog thiab saib rooj plaub, muaj feem nrhiav tau ntaub ntawv ntxiv txoj kev hais plaub nrug deb thiab lwm hom txuj ci tshiab ntawm mncourts.gov/remote-hearings.
 
Kev Sim Ntawm Hais Cov Rooj Plaub Pejxeem Tuaj Txiav Txim

Tsab Cai Tswj No. 20-56 tso kev rau fab Minnesota Judicial Branch hais txog qhov txwv ntawm kev sib sau. Vim li no, tus Chief Justice tsab cai thiaj hais txog txoj kev ua raws ntawm qhov mam maj rov pib muaj dua cov rooj plaub pejxeem xiav txim raug kaw.
 
Pib lub Rau Hlis Tim 1, xyoo 2020, yuav muaj kev tso cai rau tsawg tsawg rooj plaub uas pejxeem tuaj txiav txim rov sim pib dua raws li sau rau cov lus ua raws ntawm Cov Rooj Plaub Raug Txim Kev Ua Ntus Zus Hloov. Ua ntej tau kev tso cai pib cov rooj hais plaub muaj yeej muab swb, cov chaw sim no yuav tau tsim ib lub tswvyim thiab ua kom tiav ib qhov Kev Sim Hais Cov Plaub Pejxeem tuaj Txiav Txim kom muaj kev saib txog tej yam hloov ntawm cov chaw siv thiab cov kev ua raws kom haum kev nyob sib nrug thiab kev nyabxeeb yuav tsum muaj.
Dua li ntawm cov rooj plaub uas sim no, tsis pub lwm hom rooj plaub pejxeem tuaj txiav txim los siv rau cov rooj plaub raug kaw kom txog rau lub Xya Hlis Tim 6, xyoo 2020, thiab tsis pub cov rooj plaub pejxeem tuaj txiav txim neeg foob neeg txog rau lub Cuaj Hlis Tim 1, xyoo 2020.
 
Kev coj kom ua raws ntxiv yuav muaj tso tawm rau pejxeem tuaj txiav txim lub vassab, mncourts.gov/jurors, thiab yais tawm rau cov ntaub ntawv xa ntawm daim ntawv kom tuaj.
 

Pejxeem & Fab Xovxwm Kev Nkag

Cov chaw tos txais pab tib neeg tsuas pub rau cov neeg tuaj hais plaub hauv lub chaw tuaj xwb. Txhua lwm hom kev pab, nrog rau kev pab tus kheej, yuav ua raws ntxiv mus ntawm kev hu xovtooj lossis email. Fab Minnesota Judicial Branch muaj ntau qhov cuabyeej siv hauv vassab rau cov neeg uas tuaj hais plaub.  Yuav tsis pub neeg nkag tuaj siv pejxeem cov hlwb hlau tshawb fawb ntaub ntawv (tsev hais plaub cov hlwb hlau tshawb fawb tej ntaub ntawv) lossis tej chaw uas tsis yog hauv chav hais plaub hauv tsev hais plaub rau pejxeem lossis fab xovxwm.
 
Tsab cai tauj ntxiv raws li qhov tabtom muaj rau fab xovxwm txoj kev tau cai nkag los koom mloog cov rooj plaub. Fab xovxwm uas xav sau txog ib rooj plaub yuav tau ua haujlwm nrog rau State Court Information Office lossis tus Hennepin County District Court Communications Specialist. Fab xovxwm yuav tsum muab kev qhia ua ntej 24-teev hais txog kev xav tuaj koom ib rooj plaub, thiab yuav raug tswj kom ua raws txhua hom kev nyob sib nrug uas tswj los ntawm cov coj lub tsev hais plaub thiab cov kws txiav txim plaub. Ib tug kws txiav txim plaub muaj feem tswj kom cov neeg ua haujlwm rau xovxwm tsuas siv kev nrug deb koom xwb, uas tsis yog tuaj kiag hauv chav hais plaub, kom muaj tau kev ua raws qhov Tswvyim Npaj Kom Zoo. Yog muaj ntau tus thov tuaj, kuj muaj feem hais kom fab xovxwm xaiv ib txhia tuaj sawv cev rau sawvdaws xwb. Fab xovxwm ua haujlwm tau nrog qhov chaw lis ntaub ntawv Court Information Office yog xav tau ntaub ntawv.