The Minnesota Judicial Branch continues to monitor the most current statements and recommendations regarding COVID-19 (coronavirus) in Minnesota. Learn more »
 

Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19

Hmoob/Hmong Resources

Txo Txoj Kev Nyob Uake Kom Tsawg, Tseem Muaj Kev Ncaj Ncees

 

Tawm Tshiab: Lub Peb Hlis Tim 20, 2020:

Tom qab tau ua tib zoo xav txhua yam thiab sablaj tiav, lub Judicial Council tau pom zoo tias yuavtsum txwv ntxiv tsis pub tib neeg tuaj hauv tsev hais plaub. Vim li no, tus thawj txiav txim Chief Justice Lorie S. Gildea thiaj tau tawm ib tsab cai thoob lub xeev hu ua statewide order, ADM20-8001 Continuing Operations of the Courts of the State of Minnesota Under a Statewide Peacetime Declaration of Emergency. Tsab cai no txwv tias tsuas pub tib neeg tuaj rau hauv lub tsev hais plaub rau cov rooj plaub uas muaj feem xwb, thiab yuav qhib siv lwm yam cuabyeej los hais cov rooj plaub uas yuavtsum hais kom tiav rau lub sijhawm muaj kev kub ntxhov los ntawm COVID-19. Tsab cai no pib rau hnub Monday, Lub Peb Hlis Tim 23, 2020, thiab yuav kav 30 hnub tom ntej lossis mus txog thaum muaj ib tsab cai tshiab, seb qhov twg ua ntej ces raws qhov ntawd.
 
“Peb kub siab txog txoj kev tiv thaiv kom muab kev ruaj ntseg  rau txhua tus uas tuaj nkag hauv lub tsev hais plaub rau lub sijhawm txawv txav no. Fab Minnesota Judicial Branch yog qhov chaw uas tib neeg tau kev ncaj ncees thiab tiv thaiv los ntawm txoj cai li choj txhua tus pejxeem muaj. Qhov uas yuav fwj kom tau pejxeem kev noj qab haus huv nrog rau pejxeem kev tau txais kev ncaj ncees rau lub sijhawm no, yog ib yam uas tabtom los sim lub peevxwm ntawm peb txoj hau kev thiab txheej txheem khiav dejnum. Cov kaujruam uas peb tau tshaj tawm hnub no yuav los pab peb kom tswj tau txoj kev ua tib zoo fwj ob yam no uake,” tus Chief Justice Gildea tau hais.
 
Yog xav paub kom meej tshaj no, mus saib tsab cai. Hauv qab no yog cov lus sau txog cov kev  tseem ceeb tau hloov los ntawm tsab cai.
 
Lub Xeev Cov Rooj Plaub & Kev Khiav Dejnum - Mus saib: txheej B.
Cov tsev hais plaub yuav qhib tsawg tsawg rau neeg tuaj tim ntseg tim muag, thiab tseem txais txhua rooj plaub uas xa ntaub ntawv tuaj. Cov Self-help kev pab cuam thiab chaw pab rau tus kheej yuav muaj nyob rau hauv xovtooj lossis email. Tiv tauj tau cov tsev hais plaub hauv lub xeev los ntawm tus xovtooj phone (hauv qab ntawm daim ntawv no) lossis tus email. Dua li ntawm tsab cai tau hais, cov rooj plaub uas yeej muaj sijhawm tswj los ntawm Cov Kev Cai Hais Plaub (Court Rules) yuav nyob raws li qhov tshwj cia yog hais tias lub Supreme Court lossis tus kws txiav txim rau rooj plaub ntawd ho pub sijhawm ntxiv rau.
 
Tsuas yog cov rooj plaub uas tau hais nyob rau hauv tsab cai (thiab hauv qab no), txhua yam plaub nyob rau lwm yam rooj plaub yuav tau siv ITV lossis cov txuj ci tshiab los sib txuas lus kom cov tswv ntawm rooj pluab thiab cov kws lijchoj tshwm tau uake tiamsis tsis tas yuav tuaj hauv chav tsev hais plaub, lossis cia li ntsuam xyuas cov ntaub ntawv ob tog xa tuaj es tsis tas yuav tuaj tim ntseg tim muag cav rooj plaub, raws li qhov ua tau thiab zoo ua.
 
 • Cov rooj plaub foob neeg laus raug kaw li hauv qab no, uas tus neeg raug foob nyob qhov taub, yuav hais rau hauv lub chav tsev hais plaub. Tus neeg raug foob thiab cov kws lijchoj muaj feem siv tshuab los xovtooj sib cev lus. Tus neeg raug tsim txom los raug mob muaj feem siv tshuab los xovtooj cev lus tuaj tau.
  • rooj plaub ntsuam xyuas txog kev them nyiaj tso dim
  • cov rooj plaub nyob rau Rule 8 ntawm cov cai txheej txheem hais plaub raug kaw Rules of Criminal Procedure
  • cov rooj plaub hais txog muaj povthawj txaus foob uas tsis tas yuav tuaj tshwm ntsej tshwm muag teev lus 
  • cov rooj plaub lees txhaum
  • cov rooj plaub phua txim thiab
  • cov rooj plaub tshem tawm tsis pub nyob “probation” uas raug neeg saib xyuas, yog muaj lus povthawj teev, siv tshuab los xovtooj xwb.
 • Cov rooj plaub rau menyuam yaus li hauv qab no, thiab cov rooj plaub uas tus menyuam nyob qhov taub, yuav hais rau hauv lub chav tsev hais plaub. Tus menyuam thiab cov kws lijchoj muaj feem siv tshuab los xovtooj sib cev lus.
  • rooj plaub ntsuam xyuas txog kev tso dim
  • cov rooj plaub hais txog muaj povthawj txaus foob uas tsis tas yuav tuaj tshwm ntsej tshwm muag teev lus 
  • cov rooj plaub lees txhaum
  • cov rooj plaub txiav txim seb puas yuav muab tus menyuam foob ua neeg laus
  • cov rooj plaub txiav txim cia tus menyuam nyob rau nram tsev hais plaub menyuam yaus txog nws muaj nees nkaum ib xyoos
  • cov rooj plaub phua txim thiab
  • cov rooj plaub tshem tawm tsis pub nyob “probation” uas raug neeg saib xyuas, yog muaj lus povthawj teev, siv tshuab los xovtooj xwb.
 • Cov rooj plaub hais txog kev tiv thaiv cov menyuam muaj xwm txheej ceev (EPC) yuav hais rau hauv lub chav tsev hais plaub. Yog ua tau, cov plaub EPC yuav muab los hais  nrog rooj plaub lees/tsis lees txim. Cov rooj plaub no yuav txwv tsuas pub cov neeg ntawm rooj plaub thiab leej niam leej txiv, nrog rau lawv cov kws lijchoj tuaj xwb.
  • Txhua hom plaub hais txog tiv thaiv menyuam yaus yuav siv tshuab los xovtooj sib cev lus xwb, lossis yuav ua raws li tus kws txiav txim txoj kev pom zoo tom qab ntsuam xyuas cov ntaub ntawv sau tuaj rau nws tas.
 • Rau txhua yam hais txog vaj tse/raug laij tawm tsev, cov plaub yuav hais rau hauv chav tsev hais plaub raws feem xyuam yog pom tau tias yuav muaj kev phomsij rau tus kheej lossis lub zej zog lossis txoj kev ruaj ntseg.
 • Cov rooj plaub yuav muaj xwm txheej ceev hais txog kev ywjpheej, lossis thaum muaj teebmeem loj cuam tshuam zej zos lossis tus kheej txoj kev ruaj ntseg yuav tuaj hais cov  plaub no hauv chav tsev hais plaub.
 
Cov rooj plaub uas tib neeg tuaj tshwm ntseg tshwm muag rau hauv tsev hais plaub yuavtsum ua raws nraim li Minnesota Department of Health txoj kev pom zoo kom nyob sib nrug tsis pub neeg coob nyob uake thiab nyob kom sib nrug hauv chav tsev hais plaub li qhov ua tau.
 

Cov Pejxeem Txiav Txim - Mus saib: txheej B., nqe 4.

Cov pejxeem txiav txim yuav tau ua raws nraim li cov lus nyob hauv daim ntawv hu kom tuaj nram tsev hais plaub, tiamsis fab Minnesota Judicial Branch yuav tsis hu pejxeem txiav txim tshiab tuaj ntxiv hauv tsev hais plaub li ntawm 30 hnub tom ntej no. Cov tib neeg uas muaj feem muaj lossis yeej muaj tus kabmob COVID-19 uas tau txais tsab ntawv hu kom tuaj ua ib tug pejxeem txiav txim yuavtsum tiv tauj tsev hais plaub tuaj tham txog kev teem caij tshiaj rau nws rov tuaj ua nws tes dejnum ua pejxeem txiav txim.
 

Fab Xovxwm - Mus saib: txheej C., nqe 14.

Yuav kom nkag tau mus mloog rau cov rooj plaub, cov tib neeg ua haujlwm rau fab xovxwm uas xav tuaj sau xovxwm txog ib rooj plaub yuavtsum tau koom tes nrog State Court Information Office lossis the Hennepin County District Court Communications Specialist. Fab xovxwm yuav tau ua ntaub ntawv ua ntej 24 teev tuaj thov kev tso cai tuaj mloog ib rooj plaub, thiab yuavtsum tau ua raws txoj kev nyob sib nrug uas tswj los ntawm cov thawj coj hauv tsev hais plaub thiab cov kws txiav txim. Yog muaj ntau tus thov tuaj, muaj feem kom fab xovxwm xaiv ib txhia tuaj sawv cev rau sawvdaws. Yuav tsis pub neeg nkag tuaj siv pejxeem cov hlwb hlau tshawb fawb ntaub ntawv (tsev hais plaub cov hlwb hlau tshawb fawb tej ntaub ntawv) lossis tej chaw uas tsis yog chav hais plaub hauv tsev hais plaub rau pejxeem lossis fab xovxwm. Fab xovxwm ua haujlwm tau nrog qhov chaw lis ntaub ntawv Court Information Office yog xav tau ntaub ntawv.