4th District  

 

Judicial Branch Home > 4th District Home > Resources in Other Languages >

Hmong / Hmoob

Peb muaj cov ntaub ntawv sau ua lus Hmoob raws li no (ntawv teev lus, ntawv nyeem, ntawv qhia, ntawv ceeb toom, thiab lwm yam).  Nyem tus duab thiaj yuav pom tag nrho cov ntsiab lus ntaub ntawv.

The following is a list of resources (forms, brochures, information sheet, notices, etc.) in Hmong. Click on the icon to view the complete item. 

Hmong Title
File Type
English Title

XAV TXOG MEDIATION (KEV SIB HAISKOM HAUM) UA NTEJ YUAV FOOB IB ROOJ PLAUB RAU HUAV HENNEPIN COUNTY CONCILIATION COURT (TSEV HAIS PLAUB ME)

Brochure

Consider Mediation before Filing a Case in Conciliation Court

QEE TXOJ KEV CAI THAUM YUAV SAU NTAWV RAU DAIM NTAWV FOOB THIAB HU KOM TUAJ TOM TSEV HAIS PLAUB

Fact sheet

Some Guidelines when Completing the Statement of Claim and Summons

COV TSWV TSEV - KEV FOOB IB ROOJ PLAUB NTIAB NEEG XAUB TSEV TAWM 

Brochure

Landlords-How to File an Eviction Action

NPOG ROOJ PLAUB TSIS PUB PEJ XEEM POM

Brochure

Expungements Brochure, Housing

QHIA RAU COV KOOM HAUM KUAJ XYUAS COV NEEG XUAB TSEV (TENANT SCREENING AGENCIES) HAIS TXOG QHOV UAS KOJ ROOJ PLAUB TAU RAUG TSHEM TAWM NTAWM LUB TSEV HAIS PLAUB TXOG TSEV XAUB

Fact sheet + form letter

Notifying Tenant Screening Companies about your Expungement

HENNEPIN COUNTY LUB TSEV KAW NEEG LAUS - DAIM NTAWV QHIA PAUB

Fact sheet

Hennepin County Adult Corrections Facility-Information Sheet

TUS NEEG SAU NQI UAS YUS RAUG NPLUA LAWM

Fact sheet

Fines Collection Officer Referral Sheet

HENNEPIN COUNTY LUB TSEV HAIS PLAUB TXOG KEV TSIM TXOM QUAB YUAM HAUV TSEV NEEG

Brochure

Domestic Violence Court Brochure
KEV QHIB ROOJ PLAUB UAS TWB
THEM NQI PIB TXHAUM CAI TAG
NYOB RAU HAUV MINNEAPOLIS
(FAB IB)
Fact sheet + motion form

How to File a Motion to Reopen a Previously Paid Citation

TEJ YUAV TSHWM SIM-KEV SIB
NRAUJ HAUV MINNESOTA

Brochure

 What to Expect-Divorce in Minnesota

 

« Back to 4th District Court Home