Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19

Hmoob/Hmong Resources

Kho Dua Tshiab, Tsib Hlis tim 25, 2021: 

Lub Minnesota Judicial Branch tseem nyob rau theem muaj kev hloov, raws li cov lus tsim los ntawm Thawj Tswj Plaub Minnesota Supreme Court Chief Lorie S. Gildea: 


Kom ua haujlwm ntxiv mus muab saib kev noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg ua ntej, cov hauv qab no pib siv thaum lub Rau Hli tim 14, 2021 – Cuaj Hli tim 6, 2021:
 • Cov rooj plaub txim loj raug kaw muaj pejxeem txiav txim yuav tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag.
 • Cov rooj plaub neeg sib foob neeg muaj pejxeem txiav txim yuav tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag. 
 • Rooj plaub txim loj raug kaw, Tiv Thaiv Menyuam Yaus (suav CHIPS thiab Menyuam Nyob Qhov Twg), thiab Plaub Loj Rau Menyuam Yaus thiab cov rooj plaub tawm tsam yuav tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag.
 • Cov rooj plaub raug kaw sablaj hais seb puas sib yeem yuav tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag. 
 • Cov txheej txheem txog pejxeem txiav txim plaub loj yuav tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag. 
 • Cov rooj plaub raug kaw theem nruab nrab hu uas misdemeanor thiab cov plaub tawm tsam yuav tsum tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag pib thaum lub Yim Hli tim 2, 2021.                         
 • Tagnrho lwm cov txheej txheem hais plaub hauv tsev hais plaub yuav hais hauv computer los xovtooj tsuas yog ntshe tus Thawj Txiav Txim ntawm lub Cheeb tsam Nroog Hais Plaub tso cai rau tuaj hais tshwm ntsej tshwm muag vim muaj tej txoj kev tshwj xeeb.
 • Cov Tsev Hais Plaub Appellate:  Cov txheej txheem rov mus hais dua hauv lub Minnesota Court of Appeals thiab Minnesota Supreme Court yuav hais ntxiv mus raws li teem tseg los ntawm cov tsev hais plaub ntawd.  
 • Qhov Chaw Pab Pejxeem:  Tsawg kawg yuav tsum muaj ib qho chaw pab pejxeem qhib hauv ib lub nroog, thiab rau cov tsev hais plaub appellate thaum sijhawm ua haujlwm, tsis suav cov sijhawm so.  Muab cov kev pab hauv computer lossis xovtooj, raws li sijhawm teem tseg lossis tshwm ntsej tshwm muag. Tiv tauj lub nroog tsev hais plaub kom paub ntxiv.
 • Chaw Siv Computer:  Rau cov lus qhia tshiab txog nroog tsev hais plaub cov sijhawm ua haujlwm thiab pejxeem kev siv computer (tsev hais plaub cov computer), tiv tauj Tsev Hais Plaub lub Hoobkas.
 • Self-Help-Center muaj cov kev pab los ntawm teem sijhawm ua ntej, hauv computer lossis xov tooj.  
 • Lub Minnesota State Law Library tsuas qhib rau cov sijhawm teem ua ntej xwb. 
 
Cov Kev Cai Noj Qab Haus Huv thiab Kev Ruaj Ntseg  
Tamsim no, tagnrho lub xeev cov tsev hais plaub kom yuav tsum nyob nrug deb rau feet ntawm lwm tus thiab yuav tsum hnav daim npog qhov ncauj qhov ntswg hauv txhua qhov chaw hauv tsev hais plaub kom mus txog lub Rau Hli tim 13, 2021.  

Minnesota Judicial Branch COVID-19 Preparedness Plan qhia txog kev tiv thaiv kis thiab cov kev cai cov tsev hais plaub yuav tsum ua raws li rau thaum tuaj tshwm ntsej tshwm muag ua tej yam uake pib thaum lub Rau Hli tim 14, 2021:
 
 • Tsis tas nyob sib nrug thaum sib tham sai lossis thaum sawv daws hnav daim npog qhov ncauj qhov ntswg.  Sib tham sai yog thaum ob tug neeg lossis ntau tsev neeg txawv nyob sib ze tshaj rau feet ntawm lwm tus tsawg dua 15 feeb uake ntawm 24-teev twg.
 • Yuav tsum hnav daim npog qhov ncauj qhov ntswg hauv cov chav hais plaub thiab hauv cov chav pejxeem txiav txim plaub sib tham.  Cov kws txiav txim plaub muaj feem tso cai kom tshem daim npog qhov ncauj qhov ntswg yog nws pom tias tsim nyog, tsuav yog nyob nrug tau deb rau feet thaum tshem daim npog qhov ncauj qhov ntswg.  Tsuas hnav daim npog qhov ncauj qhov ntswg hauv tej chaw hais plaub pej xeem siv uas lub nroog yog tus tswv yog hais tias cov kev cai nom tswv hauv lub zos hais kom npog.  Leej twg xav hnav daim npog qhov ncauj qhov ntswg hauv ib qhov chaw hais plaub ua tau.
 • Kev Qhia Txog Raug Kis Mob:  Cov tsev hais plaub mam li tiv tauj cov neeg uas pom tau tias tau nyob ze ib tug neeg raug kuaj muaj mob COVID-19, raws li cov kev cai los ntawm Centers for Disease Control and Prevention and Minnesota Department of Health.