State Courts Limit In-Person Activity in Court Facilities

The response to COVID-19 has impacted access to courthouses and may change the way cases are handled.
Learn more »

Ntaub Ntawv Qhia Txog COVID-19

Hmoob/Hmong Resources

July 7, 2020

Yuav tsum looj ntaub npog ntsej muag nyob rau tas nrho lub xeev cov tsev hais plaub pib July 13
 

Txhua leej twg nyob hauv lub tsev hais plaub yuav tsum npog ntsej muag, cov nais xaam thiab tibneeg ua haujlwm tibsi, pib thaum July 13, 2020, lawv li tsab cai tso tawm hnub no los ntawm Minnesota lub xaam loj tus thawj nais xaam Lorie S Gildea.  Tsab cai xaaj tias tibneeg yuav tsum looj ntaub npog ntsej muag thaum lawv yuav ua haujlwm nrog tibneeg nyob hauv lub nroog los sis tsev hais plaub loj.  Tibneeg tuaj rau lub tsev twg ntawm 150 lub tsev hais plaub yuav tsum ceev nrooj mus tham nrog tsev hais plaub cov tibneeg ua haujlwm thaum nkag tau rau hauv yog lawv tsis muaj lub npog ntsej muag los sis muaj tej yam mob uas looj tsis tau lub npog ntsej muag.  Tibneeg twg tuaj es tsis muaj lub npog ntsej muag yuav tau txais ib lub siv. 
 
“Kev xaaj kom looj ntaub npog ntsej muag nyob rau hauv cov tsev hais plaub thaum nyob sib nrug txwv tsis tau yuav pab rau cov tsev hais plaub lis tau plaub ntau thiab kajsiab thiab sib ntsib tim ntsej tim muag tau thaum tswj kom txhob muaj kabmob nyob rau txhuav lub tsev hais plaub,” hais los ntawm thawj nais xaam Gildea.       
 
Tsab ntawv xaaj no tshwm sim tom qab June 24, 2020, ntsuas tibneeg thoob tebchaws kev xav los ntawm National Center for State Courts, uas qhia tau tias 70 puas xees ntawm cov tibneeg teb tias lawv yuav khabseeb nyob hauv lub tsev hais plaub yog muaj qhov xaaj kom looj ntsej muag rau txhua tus tibneeg ua haujlwm thiab cov qhua. 
 
Minnesota Judicial Branch yeej tseem nyob rau qhov uas muaj kev pauv, li uas tsim los ntawm cov cai xaaj.  Qhov May 28, 2020, tsab cai xaaj kom qhib cov tsev hais plaub me ntsis rau tibneeg nkag tau.  Tej lub nroog tej npam yuav tsum teem sijhawm yog xav nrog tibneeg sibtham ntawm chaw ua haujlwm los sis nkag rau tej kev ua haujlwm.  Lub nroog cov tsev hais plaub yeej tseem muaj tej cov cai ntxiv uas yuav tsum lawv thiaj li nkag tau. 
 
Ua ntej mus rau ntawm lub tsev hais plaub, cov tibneeg tuaj hais plaub yuav tsum mus saib Safe Reopening webpage mus paub txog kev nkag rau hauv lub nroog tsev hais plaub thiab mus saib dua cov cai qhia tshiab ntawm Minnesota Judicial Branch COVID-19 Preparedness Plan.  Tibneeg yuav raug thov kom lawv kuaj lawv tug kheej seb puas muaj kabmob los sis puas tau ntsib tibneeg muaj kabmob ua ntej lawv nkag tau mus rau hauv lub tsev hais plaub.  Tibneeg uas pom hais tias muaj tus kabmob COVID-19, los sis ntsib tau leejtwg uas muaj kabmob COVID-19 ntawm 14 hnub uas lawv yuav tsum nkag rau hauv lub tsev hais plaub, yuav raug thov kom tivtauj tsev hais plaub los sis lawv tus kws lijchoj, es tsis txhob tuaj ntawm tsev hais plaub.  Cov ntsuas yus tus kheej seb puas muaj kabmob yog:  no no, hnoo hnoo, mob nqaij, mob qa, ua pa tsis nto los sis ua tsis taus pa, ua npaw kub txog 100.4 degree los sis siab tshaj, los sis muaj qhov noj tsis qab los sis hnia tsis tsw abtsi li.
 
Cov nroog uas tau tso cai lawm los li cov plaub raug kaw hais lub xaam hais muaj yeej muaj swb ntawm cov pejxeem txiav txim mam li muab ntaub npog ntsej muag rau cov pejxeem txiav txim.