Hearing Participant Survey

If you recently participated in a District Court hearing remotely or in-person, please complete the anonymous 5-minute survey by clicking the button below that says, “Complete the Survey”.
 
Si recientemente participó en una audiencia en el Tribunal de Distrito de forma remota o presencial, complete la encuesta anónima que le tomará 5 minutos haciendo clic en el botón a continuación que dice, “Complete the Survey”.
 
Haddii aad dhawaan si ah caadi ama fogaan-arag uga qeybgashay dacwad-dhageysi ah maxkamadda degmada, fadlan nooga soo jawaab daraasadda oo ah qarsoodi iyo 5-daqiiqo adiga oo gujinaya batoonka hoose oo ay ku qoran tahay, “Complete the Survey”.
 
Yog tias koj tau nyob nrug deb koom los sis koom tim ntsej tim muag nrog District Courts (Cov Tsev Hais Plaub Hauv Cheeb Tsam) ib lub rooj sib hais tsis ntev los no, thov teb qhov 5 feeb kev tshawb nug tsis teev qhia leej twg npe los ntawm txoj kev nias rau lub yeem nram no uas hais tias, “Complete the Survey”.

Complete the Survey