Hmoob/Hmong Resources

Cov ntawm no yog ib daim ntawv  qhia txog cov kev pab (cov ntawv teev npe, cov ntawv qhia txog hom kev pab, daim ntawv nug txog yus tus kheej, cov lus ceeb toom, tej yam li ntawv ) uas suab ua ntawv hmoob.
The following is a list of resources (forms, brochures, information sheet, notices, etc.) in Hmong.
 

Form Number
Form Name
District
Download
 
CSD402
Hmong - Notice of Motion and Motion to Stop COLA
KEV QHIA TXOG TSAB NTAWV THOV THIAB KEV THOV KOM TXHOB HLOOV NQI NOJ NQI HAUS
Statewide
DOC  
 
CSX102
Hmong - Affidavit of Service - Personal and by Mail
Ntawv Ua Pov Thawj Nqa Rau Ntawv Ua Pov Thawj Xa Rau
Statewide
DOC  
 
CSX201
Hmong - Instructions - Motion to Modify Support
TXHEEJ TXHEEM LIS NYIAJ YUG NOJ YUG HAUS CEEV RAU ME NYUAM NTAWV THOV HLOOV NYIAJ YUG NOJ YUG HAUS ME NYUAM
Statewide
 PDF
 
CSX202
Hmong - Motion to Modify Support
Tsab Ntawv Thov thiab Kev Thov Hloov Nqi Yug Noj Yug Haus Rau Me Nyuam
Statewide
DOC  
 
CSX203
Hmong - Affidavit Supporting Motion to Modify Support
Tsab Ntawv Pov Thawj Txhawb Kev Thov Hloov Nyiaj Yug Noj Yug Haus Me Nyuam
Statewide
 
CRM101
Hmong - Petition to Enter Guilty Plea (Felony)
Tshab Ntawv Thov Lees Txim Txhaum Rooj Plaub Loj Raws Txoj Cai 15
Statewide
 
CRM102
Hmong - Petition to Enter Guilty Plea (Misdemeanor and Gross Misdemeanor)
Tsab Ntawv Thov Lees Txim Txhaum RoojPlaub Qib Nrab Raws Txoj Cai 15
Statewide
 
CRM202
Hmong - First Appearance Statement of Rights
Hais Plaub Thawj Zaug Nqe Lus Teev Cov Cai
Statewide
 PDF
 
CRM206
Hmong - Statement of Rights - Probation Violation or Violation of Sentencing Order
TXOJ CAI THAUM LWB COV KEV CAI SAIB LOS YOG THAUM LWB
Statewide
 PDF
 
CRM704
Hmong - Form 11 - Petition to Proceed Pro Se Counsel
TSAB NTAWV 11 – TSAB NTAWV THOV SAWV CEV TAM TUS KHEEJ HAIS PLAUB
Statewide
 
PD App
Hmong - Public Defender Application (created by State Public Defender's Office)
Xeev Minnesota Ntawv thov ib tug Kws Lijchoj Pab Pejxeem
Statewide
 PDF
 
EXP101
Hmong - Instructions - Expungement (Sealing) of Criminal Records
Neeg Foob Cov Lus Qhia txog Kev Tshem Tawm (Kaw Npog) Ntaub Ntawv Teev Kev Txhaum Cai
Statewide
 PDF
 
OFP101
Hmong - Instructions - Applying for an Order for Protection
Cov Lus Qhia Thov Tsab Ntawv Tiv Thaiv
Statewide
 PDF
 
OFP102
Hmong - Petition for Order of Protection
Tsab Ntawv Thov Kev Yuam Tiv Thaiv (OFP)
Statewide
 
OFP103
Hmong - Notice to Petitioner Regarding Information Provided in Petition
Ntawv Faj rau Neeg Foob Txog Xov Xwm Muaj Nyob Hauv Tsab Ntawv Thov thiab Tsab Ntawv Pov Thawj
Statewide
 PDF
 
OFP106
Hmong - Important Notice to Petitioner
TSEEM CEEB CEEB TOOM RAU TUS NEEG FOOB
Statewide
 PDF
 
OFP107-P
Hmong - Petitioner's Request to Keep Address/Phone Confidential
Thov Ceev Zoo Chaw Nyob/Xov Tooj
Statewide
 
OFP108
Hmong - Affidavit / Proof of Transfer of Firearms
Tsab Ntawv Thov Ncua Sij Hawm rau los sis Daim Ntawv Yuam Kev Tiv Thaiv Tom Qab Ntxiv
Statewide
 
OFP109
Hmong - Affidavit of No Ownership/Possession of Firearms
Ntawv Pov Thawj Tsis Yog Tswv/Muaj Cov Phom los sis Mos Txwv
Statewide
 
OFP201
Hmong - Information for Respondent in a Domestic Abuse Case
Ncauj Lus Qhia tus Neeg Raug Foob hauv Rooj Plaub Sib
Statewide
 PDF
 
OFP202
Hmong - Request for Hearing
Kev Thov Lub Rooj Sib Hais
Statewide
 
OFP301
Hmong - Affidavit in Support of Order to Show Cause for Contempt
Tsab Ntawv Pov Thawj Txhawb Ntawv Yuam Qhia Laj Thawj Kev Tsis Coj Raws Cai
Statewide
 
OFP401
Hmong - Affidavit and Motion to Modify Order for Protection
Tsab Ntawv Pov Thawj thiab Thov Kho Hloov Ntawv Yuam Kev Tiv Thaiv
Statewide
 
OFP503
Hmong - Affidavit for Filing Foreign Protective Order
Ntawv Pov Thawj Zwm Ntawv Yuam Tiv Thaiv Neeg Txawv Teb Chaws
Statewide
 
OFP601
Hmong - Petitioner’s Request for Dismissal of Order for Protection
Neeg Foob thov kev rho tawm Ntawv Yuam Kev Tiv Thaiv rau thaum
Statewide
 
OFP701
Hmong - Application for Extension of Order for Protection
Tsab Ntawv Thov Ncua Sij Hawm rau los sis Daim Ntawv Yuam Kev Tiv Thaiv Tom Qab Ntxiv
Statewide
 
OFP801
Hmong - Notice of Change of Address
Ntawv Faj Seeb Txog Chaw Nyob Hloov
Statewide
 
FEE101
Hmong - Instructions - Request to Waive Court Fees and Costs
COV LUS QHIA – NTAWV ZAM COV NQI THIAB NUJ NQIS HAIS PLAUB
Statewide
 PDF
 
GAC 11-U
Hmong - Personal Well-Being Report (Guardianship)
Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Tus Kheej (Hmong)
Statewide
   
 
HAR101
Hmong - Instructions - Applying for a Harassment Restraining Order
COV LUS QHIA - Kev Thov Ntawv Yuam Ceev Kev Zes Ua Phem
Statewide
 PDF
 
HAR102
Hmong - Petition for Harassment Restraining Order
Tsab Ntawv Thov Yuam Ceev Kev Zes Ua Phem
Statewide
 
HAR104
Hmong - Petitioner's Request to Keep Address/Phone Confidential
Neeg Foob Txoj Kev Thov Ceev Zoo Cia Chaw Nyob/Xov Tooj
Statewide
 
HAR105
Hmong - Notice of Change of Address
Ntawv Faj Seeb Txog Chaw Nyob Hloov
Statewide
 
HAR201
Hmong - Notice to Respondent
Lus Faj Seeb Tseem Ceeb Rau Tus Neeg Raug Foob
Statewide
 PDF
 
HAR301
Hmong - Request for Hearing
Kev Thov Lub Rooj Sib Hais
Statewide
 
HAR401
Hmong - Petitioner's Request for Dismissal of Harassment Restraining Order
Neeg Foob Tsab Ntawv Thov Rho Tawm Ntawv Yuam Ceev Kev Zes Ua Phem
Statewide
 
HAR501
Hmong - Affidavit in Support of Order to Show Cause for Contempt
Tsab Ntawv Pov Thawj Txhawb Ntawv Yuam Qhia Laj Thawj Kev Tsis Coj Raws Cai (Kev Zes Ua Phem)
Statewide
 
HAR601
Hmong - Notice of Motion and Motion to Change Harassment Restraining Order
Ntawv Faj Seeb Txog Kev Thov thiab Thov Hloov Ntawv Yuam Ceev Kev Zes Ua Phem
Statewide
 
HAR701
Hmong - Affidavit and Request for Publication
Ntawv Pov Thawj thiab Ntawv Thov rau Txoj Kev Tshaj Xo (Kev Zes Ua Phem)
Statewide
 
HOU202
Hmong - Eviction Answer
Teb Cov Lus Foob Kom Tawm Tsev
Statewide
DOC  
 
HOU502
Hmong - Motion to Expunge Eviction Record and Notice of Hearing
Tsab Ntawv Thov thiab Ntawv Kev Ceev Npog Cia Ntaub Ntawv Ncaws Tawm Tsev
Statewide
DOC  
 
OTH102
Hmong - What Staff Can and Cannot Do for Customers
YAM TUS NEEG KHIAV DEJ NUM HAUV TSEV HAIS PLAUB UA TAU (thiab tsis tau) RAU KOJ
Statewide
 PDF
 
OTH201
Hmong - Race Data Form
Daim Ntawv Khaws Xov Haiv Noob Neeg
Statewide
 PDF
 

A Parental Guide to Making Child-Focused Parenting Time Decisions Paternity Statement of Rights (PAT101) Felony - Gross Misdemeanor First Appearance Statement of Rights Gross Misdemeanor DUI Statement of Rights Misdemeanor Statement of Rights Petty Misdemeanor Statement of Rights Probation Violation Statement of Rights Public Defender Application
The Minnesota Judicial Branch makes no endorsement or warranty of services by linking to an organization from this website.

LawHelpMN.org - Nkag Siab Txog Koj Li Teebmeem Raug Cai